Vård- och Omsorg

På nationell nivå har styrelsen för Vård- och omsorgscollege (VOC) enats om nationella riktlinjer för validering inom vård- och omsorg.
Vård- och omsorgscollege är certifierad samverkan mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildningar som tillsammans skapar attraktiva och moderna verksamheter med hög kvalité. Samverkan finns på lokal och regional nivå, och utgår från tio kvalitetskriterier. https://www.vo-college.se/
I Dalarna är de flesta kommuner anslutna till VOC.

Validering styrs utifrån Skollag (2010:800) och Förordning (2011:1108).
VOC har förtydligat processen i gemensamma riktlinjer som ska säkra att validering genomförs med hög kvalitet och likvärdighet.
I en valideringsprocess är olika roller viktiga vid olika tillfällen.
Studie- och yrkesvägledare identifierar och kartlägger.
Yrkeslärare genomför fördjupad kartläggning, bedömning och dokumentation av individens kunskaper och färdigheter utifrån nationella mål och kunskapskrav m.m.
Valideringshandledare observerar validandens kunskap och färdighet i förhållande till valideringsplan, genomför reflekterande samtal med validand och dokumenterar.
Trepartssamtal genomförs med validand, yrkeslärare och valideringshandledare.
Valideringsprocessen innefattar olika steg, delmoment som har olika syften och där olika roller är involverade. Varje del i processen har stor betydelse för att kvaliteten i valideringen säkerställs. Efter validering sätts betyg genom prövning, vilken kan integreras i valideringsprocessen.
Läs mer om VOC´s nationella riktlinjer för validering på: https://www.vo-college.se/node/1870
Kompletterande utbildning genomförs inom kommunal vuxenutbildning.

Kontaktperson VOC Dalarna:
Christin Luthman
E-post: christin.luthman@ltdalarna.se
Telefon: 072-143 32 92
Kontakt VOC: https://www.vo-college.se/kansli