Ordlista

Hämtad från En nationell strategi för validering (SOU 2017:18) och Validering i högskolan -för tillgodoräknande och livslångt lärande (SOU:2018:29).

Ordlista 
Individuell prövning - För behörighetEn högskolas sakliga prövning av en sökandes kunskaper och färdigheter i förhållande till den kompetens som krävs för att han eller hon ska ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
Individuell prövning - För tillgodoräknandeEn högskolas sakliga prövning av en students kunskaper och färdigheter i förhållande till lärandemålen för den utbildning som de är tänkta att tillgodoräknas.
Flexibelt och generöst erkännandeUtgår ifrån vad utbildningen ska leda fram till med avseende på yrkesverksamhet och fortsatt utbildning, inte utbildningens innehåll eller formerna för lärandet.
KompetensFörmåga att använda kunskaper och färdigheter för att utföra uppgifter och lösa problem.
Formell kompetensKompetens som en etablerad organisation, t.ex. en utbildningsinstitution, en myndighet eller en branschorganisation, har bedömt och dokumenterat i formella termer genom betyg, intyg, certifikat, legitimation etc
Reell kompetensDen samlade, faktiska, kompetens som en individ har oberoende av hur, när eller var den har utvecklats. Reell kompetens utgör en egen behörighetsgrund till utbildning inom högskolan vid sidan av formell behörighet genom betyg. Bedömning av reell kompetens avser i dessa sammanhang den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
KompetensbedömningKontrollerande process där tidigare lärande bedöms i relation till etablerade och vedertagna kompetenskriterier, inom högskolan mot lärandemålen för en kurs eller en utbildning. Syftar till ett dokumenterat erkännande i form av tillgodoräknande eller förhandsbesked om tillgodoräknande.
KompetensbevisUtlåtande om att individen uppfyller en specifik samling i förväg fastställda kompetenskrav eller lärandemål.
KompetenskartläggningUtforskande process där tidigare lärande identifieras, värderas och dokumenteras. Dokumentation av tidigare lärande är källor i kartläggningen, likaså formella meriter, referenser och arbetsbetyg.
Kompetenskrav/-kriterierSpecifik samling i förväg fastställda krav på färdigheter, kunskaper och kompetenser. Inom högskolan behörighetskriterier resp. lärandemål för en kurs eller examensmål för en utbildning.
KvalifikationEtt formellt resultat av en bedömnings och valideringsprocess som ges när ett behörigt organ fastställer att en person har uppnått resultat av lärande som motsvarar fastställda kriterier (Rådets SOU 2018:29 Begreppslista 17 rekommendation om validering av icke-formellt och informellt lärande 2012/C 398/01).
Formellt lärandeEtt lärande som äger rum inom det formella utbildningssystemet och som är tydligt utformat i termer av ämnen/ områden, tid och resurser. Det formella lärandet regleras av lagar, förordningar och andra föreskrifter och syftar till betyg, examensbevis, utbildningsbevis eller motsvarande. Kvalitetssäkring i form av tillsyn och annan granskning genomförs av myndigheter
Icke-formellt lärandeEtt avsiktligt och organiserat lärande som inte regleras av lagar, förordningar eller föreskrifter. Icke-formellt lärande genomförs i t.ex. studiecirklar, arbetsmarknadsutbildning och personalutbildning. Kvalitetssäkringen av lärandet varierar.
Informellt lärandeEtt ofta oavsiktligt lärande som inte är organiserat eller strukturerat och som pågår på arbetsplatsen, i hemmet, på fritiden, under ledighet etc.
Livslångt lärandeBetonar individens förmåga att lära under hela livet (den livslånga dimensionen) och i alla de miljöer han eller hon vistas (den livsvida dimensionen), dvs. att individen utvecklar kunskaper, färdigheter och förmågor kontinuerligt i såväl formellt som icke-formellt och informellt lärande. Ses som en förutsättning för demokrati, social sammanhållning och ekonomisk utveckling och tillväxt.
Resultat av lärande (learning outcomes)Kunskap, förståelse, färdighet och förmåga som en individ har uppnått efter avslutad lärandeprocess. Det en individ vet, förstår och kan göra när en lärandeprocess, t.ex. en utbildning, är avslutad.
SeQFDen svenska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande (förordning 2015:545). Referensramen har åtta olika nivåer som följer på varandra i en progression och som visar hur omfattande kunskaperna, färdigheterna och kompetensen är
TillgodoräknandeBeslut om att tidigare utbildning eller kunskaper och färdigheter som utvecklats i t.ex. yrkesverksamhet får inräknas i kurs eller examen. Utgör ett erkännande av kunskaper och färdigheter som en individ redan besitter.
UppdragsutbildningUtbildning som företag, myndigheter eller organisationer köper av t.ex. ett lärosäte och som syftar till att tillgodose verksamhetens behov av kompetensutveckling eller som behövs av arbetsmarknadsskäl.
ValideringEn process som innebär en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och kompetens en person besitter oberoende av hur de förvärvats (Skollagen (2010:800)). På europeisk nivå beskrivs den i fyra separata steg: identifiering, dokumentering, bedömning och erkännande (certifiering) (Rådets rekommendation SOU 2018:29 Begreppslista 19 om validering av icke-formellt och informellt lärande 2012/C 398/01).
Väsentliga skillnaderSkillnader i individens kunskaper och färdigheter (styrkta i en kvalifikation, kursbevis eller på annat sätt) jämfört med lärandemålen för en utbildning/ kvalifikation som inverkar på möjligheterna att lyckas i fortsatta studier, forskning eller att utöva ett yrke och som därigenom förhindrar ett flexibelt och generöst erkännande. Bevisbördan om att det föreligger väsentliga skillnader ligger på den som beslutar om erkännandet.
IntygBekräftelse på att individen uppfyller delar av en specifik samling i förväg fastställda
kompetenskrav/kompetenskriterier.
ValideringsmodellOmfattar den kompetensstandard som används som referens för bedömning, metoder för
kartläggning och bedömning, intressentförankring, kvalitetssäkring, kompetensbehov
avseende professionella som arbetar med validering samt hur valideringsutförare utses. För
valideringsmodell framtagen av en specifik bransch används även begreppet branschmodell