Myndighet för yrkeshögskolan (MYH)

Myndigheten för yrkeshögskolan har ett uppdrag att främja branschernas medverkan när strategier, metoder och information inom valideringsområdet utvecklas. Myndigheten utvecklade under 2016 tillsammans med branscherna en standard för branschvalidering.

Standard för branschvalidering
Myndigheten för yrkeshögskolan tagit fram ”Kriterier och riktlinjer för validering av reell kompetens”.
Framtagandet slutfördes under hösten 2012 och skedde i samverkan med Statens skolverk, Högskoleverket, Verket för högskoleservice, Arbetsförmedlingen, Internationella Programkontoret, Folkbildningsrådet samt företrädare för branscher och arbetsmarknadens parter.

Läs mer:
https://www.myh.se/