Högskola och Universitet

Högskolan Dalarna bedömer reell kompetens i två avseenden.

Behörighetsvalidering
Den som saknar formell behörighet till en viss utbildning vid Högskolan Dalarna, men har kunskaper och erfarenheter som ger förutsättningar att klara av utbildningen, har möjlighet att istället för formella meriter åberopa sin reella kompetens. Detta görs genom att den sökande i samband med anmälan till utbildningen gör en begäran om behörighetsvalidering.

Mer information finns: http://www.du.se/sv/Utbildning/anmalan–antagning/

Tillgodoräknandevalidering
En student vid Högskolan Dalarna har rätt att få sin reella kompetens validerad och tillgodoräknad och därmed förkorta sin studietid. Med reell kompetens avses en individs samlade kunskaper och färdigheter som förvärvats genom avlönat eller oavlönat arbete, vidareutbildning, kompetensutveckling, föreningsliv, fritidsaktiviteter och annat.

Mer information finns: http://www.du.se/sv/Utbildning/under-studierna/tillgodoraknade/

Till ansökan (behörighets- och eller/ tillgodoräknandevalidering) bifogas brev med utförlig redovisning av relevanta kunskaper och färdigheter som förvärvats i yrkesverksamhet eller på annat sätt samt intyg som styrker redovisningen.