Valideringsdelegationens lägesrapport om validering lämnad till regeringen

Valideringsdelegationen har överlämnat sin årliga redovisning om läget och utvecklingen på valideringsområdet nationellt och regionalt till Utbildningsdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet.

Mer information samt lägesrapport finns här >>

Delegationen drar följande slutsatser om utvecklingen på valideringsområdet:

  • Möjligheterna till validering enligt branschmodell fortsätter att öka.
  • Inom kommunal vuxenutbildning saknas fortfarande en tydlig skyldighet att erbjuda validering – och Skolverket brister i sin uppföljning av om kravet att erbjuda validering inom regionalt yrkesvux efterlevs.
  • Ansvaret för validering är tydligt för samtliga berörda myndigheter – utom för Universitets- och högskolerådet som i nuläget saknar ett uppdrag att främja utvecklingen av validering.
  • I alla regioner pågår utvecklingsarbete för att etablera regionala strukturer för validering. I tre regioner finns etablerade strukturer på plats, medan övriga regioner befinner sig i en första kartläggningsfas eller bedriver ett projektbaserat arbete.
  • Riktlinjer och metodstöd för hög kvalitet i valideringsarbetet finns framtaget – men det är också viktigt att myndigheterna når ut med informationen och stödjer användningen av dessa stödverktyg.
  • Det finns stora brister i informationen till sökande och studenter om möjligheter till validering av reell kompetens inom högskolan – bättre och mer enhetlig information behövs för att säkra nationell likvärdighet.
  • Den statliga medfinansieringen av branschernas utveckling av valideringsmodeller är ryckig. Även medfinansieringen av regional samverkan om validering präglas av tillfälliga lösningar. För utveckling av permanenta system för validering krävs långsiktig och stabil finansiering.
  • Omfattningen av validering fortsätter att öka, både mot arbetslivets kvalifikationer (branschvalidering) och inom formell utbildning. Regional samverkan bidrar till den ökade omfattningen. Statistiken har dock låg kvalitet, och statistik saknas fortfarande helt om validering inom högskolan.