Informationsbrev DVC, 26 juni 2019

Källa: Valideringsdelegationens sammanställning av regionernas redovisningar för arbetet på kompetensförsörjningsområdet under 2018.

DalaValideringscentrum

avslutas i sin nuvarande form fr.o.m  20190731, detta då omförhandling om finansiering och ny huvudman ej nått något resultat. Parter som diskuterat detta är nuvarande huvudman, Malung-Sälens kommun och Region Dalarna. Diskussion har även förts med Dalarnas kommunförbund. 

De två år som DVC har funnits har vi satt valideringen på kartan i Dalarna, värdefulla kontakter har knutits och broar byggts mellan olika aktörer. Detta har bl.a resulterat i att både tillgång till och antalet valideringar ökat markant, kunskaps och kompetensnivån ökat och breddats och allt fler ser validering och kompletterande utbildning som ett mycket användbart verktyg i kompetensförsörjningsarbetet.

På den nationella kartan har vi också gjort avtryck, vi är en av tre regioner som har (hade) en fungerande stödstruktur för validering.
Det är därför mycket olyckligt att det påbörjade arbetet inte löper på.

Nedanstående text är hämtad från Valideringsdelegationens hemsida:
”Validering är ett fokusområde i det regionala kompetensförsörjningsarbetet. En utvecklad regional samverkan behövs för att fler ska erbjudas möjlighet att få sin kompetens validerad. I landets regioner pågår nu arbete för att etablera långsiktigt hållbara strukturer för validering och få på plats en fungerande samverkan mellan olika aktörer. ” 
Menar att DalaValideringscentrum väl levt upp till delegationens intention, men det återstår mycket arbete och då inte endast på strategisk nivå. Det som särskiljer DVC från många andra är att vi arbetat både på strategisk- och operativ nivå ute i verksamheterna med kompetensutveckling, bildande av nätverk, ”hands on” arbete hos berörda aktörer utifrån behov och förutsättningar. 

Avslutningsvis vill vi tacka alla aktörer både på lokal, regional och nationell nivå, myndigheter, andra regioner för god samverkan.
Hoppas att våra vägar korsas i framtiden i nya roller och uppdrag.

Är det någon som har behov av samverkan eller ett strategiskt stöd kring validering  så kan man kontakta Region Dalarna som har ett ansvar för dessa frågor i sin roll som regionalt utvecklingsansvariga.

Hälsningar från DalaValideringscentrum /

Olle Emanuelsson, kommunchef  Malung-Sälens kommun
Lena Palm Eriksson, Verksamhetsansvarig
Liv-Grete Lidberg, Regional SYV/valideringsutvecklare
Torbjörn Skarin, Analytiker